Trung tâm đào tạo quốc tế ký kết Hợp đồng đào tạo với Đại học Binary Malaysia